Studium a jeho výhody

Gymnázium osmileté

 • 79-41-K/81 Gymnázium

VÝHODY STUDIA NA OSMILETÉM GYMNÁZIU

 • Ze žáka základní školy se rázem stane student střední školy

 • Přestože přichází do nového prostředí, nehrozí, že by se cítil ztraceně. Jsme malá škola s takřka rodinnou atmosférou a každý je vnímán jako jednotlivec

 • Vytváří se nový třídní kolektiv, který žáky motivuje k vyšším výkonům; vzhledem k tomu, že spolu žáci stráví osm let, vznikají mezi nimi mimořádně pevné a hluboké vztahy, které přetrvávají i řadu let po ukončení studia

 • Osmileté studium tvoří ucelený cyklus, který je započat v primě a vrcholí maturitou, přičemž dbáme na provázanost nižšího a vyššího stupně

 • Přestože jsme malá škola, dbáme na to, aby se studenti v posledních ročnících mohli věnovat především předmětům souvisejícím s oborem jejich budoucího studia (humanitní a přírodovědná profilace)

 • Klademe důraz na budování mezipředmětových vztahů, směřující k hlubšímu pohledu na svět kolem nás, k čemuž napomáhají také projekty, exkurze a poznávací zájezdy

 • Vzhledem k našemu regionu má na škole velkou tradici výuka německého jazyka; kromě možnosti složit jazykovou zkoušku Das deutsche Sprachdiplom nabízíme studentům roční pobyt na partnerském gymnáziu v Pegnitz. Někteří naši absolventi dokonce studují na německých vysokých školách.

NADSTANDARD

 • Na konci primy pořádáme týdenní pobyt na ekologickém středisku, jehož cílem je prohloubení zájmu o oblast ekologie a ochrany životního prostředí a také lepší poznání nově utvářeného třídního kolektivu.

 • Zařazení předmětů Dramatická výchova a Mediální výchova na nižším stupni gymnázia a semináře z mediální výchovy na vyšším stupni.

 • Posílená výuka cizích jazyků

 • Žáci nižšího stupně gymnázia mohou navštěvovat klub robotiky a badatelský klub, který je zaměřen na fyziku, biologii a chemii.

 • Ašští gymnazisté se tedy mohou zapojovat do různých přeshraničních projektů, které škola organizuje podle aktuálních možností.  Případní zájemci z vyššího stupně se mohou přihlásit k ročnímu studijnímu pobytu na gymnáziu v Pegnitz.

 • Od školního roku 2021/22 také všechny třídy v rámci výuky němčiny absolvují jednou za rok jednodenní exkurzi do některého z německých měst ležících poblíž Aše.

 • Vyučující anglického jazyka spolupracují s Gymnáziem Cheb, kde mají naši žáci možnost složit anglické zkoušky FC a CA.

 • V anglickém jazyce probíhá týdenní projekt Edison určený pro kvintu, sextu a septimu.

 • Od školního roku 2021/2022 umožňuje naše škola žákům vyššího stupně vystudovat online formou střední školu v USA, a to v rámci Duálního programu American Academy.

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM: