Seminární práce

Seminární práce patří mezi texty, které tzv. „neprocházejí redakční úpravou“, tedy že autor si v plném rozsahu zodpovídá za obsah a formu textu.

Zpravidla se SP vyhotovuje ve dvou kopiích: jedna se odevzdává vedoucímu práce k ohodnocení, druhou si nechává autor jako rezervu pro sebe. Kopii si škola může pro své potřeby nechat a archivovat, nebo vrátit autorovi.

Rozdíl oproti pracím podobného charakteru (SOČ, bakalářka, diplomová, disertační práce, odborný článek apod.) po formální stránce není žádný: všechny musí splňovat stejné normy kladené na odborný text, a to se má student gymnázia naučit, respektive zúročit naučené znalosti a dovednosti.

Vedoucí seminární práce je učitel školy, který nakonec práci zhodnotí a oznámkuje. 

Obsahová struktura seminární práce

Po stránce obsahové a věcné pak odborné práce zpravidla obsahují v hlavní textové části práce následující části: 

Úvod: Autor vymezí problém a vysvětlí, k čemu má práce sloužit, proč se píše, kdo se touto problematikou dosud zabýval a s jakými výsledky apod.

Metodická část: popisuje postup a techniku práce, dostupné materiály a jejich výběr.

Výsledky: uvádějí jasně a stručně, co bylo zjištěno a vyzkoumáno, zatím bez hodnocení, úvah a komentářů, často v podobě schémat, grafů, tabulek, praktických příkladů apod.

Závěr a diskuse: jsou v práci vlastně nejdůležitější částí; v nich se uvedou nové zjištěné hodnoty, zejména odlišnosti od dosud známých poznatků. Podtrhne se především praktický význam a realizační možnosti výsledků. Tyto výsledky se porovnávají s dosud známými poznatky, případně s výsledky vědeckých kapacit, uvedou se rezervy a možnosti dalšího zpracování tématu apod.

Přílohy

Pravidla pro zpracování seminárních prací:

Každá seminární práce musí být zpracována podle „Pravidla pro psaní dokumentu“ (příloha níže).

Seminární práce je podmínkou klasifikace za druhé pololetí v předmětu, do kterého je práce nahlášena a zároveň v předmětu IVT. 

Pokud žák práci neodevzdá ve stanoveném termínu, nebude klasifikován z předmětu, do kterého je práce nahlášená. Práci musí vypracovat v nově stanoveném termínu.

Pokud žák poruší autorská práva a použije již existující práci nebo její část jako svoji vlastní, nebude práce hodnocena a žák nebude klasifikován z předmětu, do kterého je práce nahlášená. Plagiátorství je závažným porušením školního řádu, proto bude studentovi v tomto případě udělena důtka ředitelky školy. Práci musí vypracovat v nově stanoveném termínu.

Rozsah: 6 - 16 normostran (1800 znaků včetně mezer, přibližně 300 slov na stranu. Tj. celý text v rozsahu cca 2000 - 4800 slov) včetně případných poznámek a seznamu použité literatury

Časový harmonogram:

Výběr tématu do 13. října – žák se nahlásí u daného vyučujícího, zkonzultuje možnosti zpracování navrženého tématu, postup práce, název práce, způsoby konzultací…

Odevzdání seminární práce do 5. dubna. Odevzdává se jedna tištěná kopie a zároveň elektronická verze.

Žák si může vybrat téma seminární práce z následující nabídky, nebo si po konzultaci s vyučujícím stanoví téma vlastní. Podrobnosti k jednotlivým tématům a zpracování seminární práce vám sdělí příslušný vyučující.

Předmět

Téma

Poznámka

SZSVKonzum jako náboženství dneška? 
SZSVElektronické komunikační prostředky prohlubují propast v přímé sociální komunikaci. 
SZSVV demokratické společnosti již nežijeme.  
SZSVSvět na pokraji? 
SZSVPokus o psychologický výklad pohádek, mýtů nebo snů 
SZSVEgo 
SDDovolená 
SDKamarád/ kamarádka z dětství 
SDVzpomínky na lockdown 
SDKulturní historie: filmová komparatistika 
ZEPMapa aktivních operací bank v ČR (úvěrové funkce) 
ZEPMapa pasivních operací bank v ČR (depozitní funkce) 
ZEPNávrh reklamní kampaně na produkt 
ZEPNávrh reklamní kampaně na firmu (značku) 
ZEPMapa pojistných produktů pojišťoven v ČR 
SIVT3D tisk – nastavení barevného tisku a druhy filamentu, ukázka barevného tisku na jednoduchém modelu, který žák sám navrhne 
SIVTMicroBit, aplikace MakeCode – možnosti využití MicroBitu a jeho senzory, ukázka programování senzorů v prostředí MakeCode, sestavení jednoduchého programu 
SIVTSoučasná rizika Internetu a ochrana (Kyberbezpečnost) 
SIVTRastrová grafika - popis a využití rastrové grafiky, práce s vrstvami, návrh pohlednice města Aš 
SMŘezy těles, modelace na krychli (3D tiskárna) 
SMDůkazové úlohy 
SMPythagorova věta 
SMVyužití goniometrických funkcí a podobnosti v praxi 
SMKuželosečky v architektuře 
SMVenkovní učebna- grafický návrh, finanční řešení, možnosti realizace 
SMHudba v matematice – matematika v hudbě 
MVPodcasty a jejich místo v mediálním světě 
MVPodvodné jednání v internetovém světě a jak se mu bránit 
MVInternetové bankovnictví a bezpečností problémy 
MVVědomostní soutěže v České televizi a jejich historie a kvalita 
SBDendrologický průzkum školního areálu 
SBBiologie vybraného rybníka + fenologické pozorování 
SBOkrasná zeleň v Aši 
SBVýskyt perlorodky říční v Ašském výběžku 
SCHSložky zubních past a jejich význam 
SCHPřídatná barviva v potravinách 
SCHMinerální vody 
SCHOptimalizace vybraného chemického pokusu pro provedení ve výuce 
SFVýroba didaktických pomůcek pro výuku fyziky  
SFMěření fyzikálních veličin ve sportu 
SFFyzikální zákony ve světě filmu a komiksu 
SFDemonstrační pokusy z fyziky k vybranému tématu 
SFPraktické důsledky speciální teorie relativity  
SFUrčení výšky rozhledny na vrchu Háj 
GTornáda v ČR 
GPovodně v ČR 2002 
GÚzemní rozvoj vybrané obce na Ašsku 
GVýška dmutí ve světovém oceánu 
GAlpské průsmyky a jejich dopravní význam