Obor a zaměření studia

Zaměření školy
Škola nabízí studium ve dvou vzdělávacích programech. Hlavní rysy vzdělávacích programů jsou:

 • Účelné rozložení základního (společného) učiva do nižších ročníků studia
 • Možnost profilace studia podle zájmů a zaměření žáka
 • Rozumné zastoupení všech forem výuky


V nižších ročnících vyššího stupně gymnázia je obsah vzdělání rovnoměrně rozložen do vyučovacích předmětů – je tak vybudován základ pro pozdější profilaci studia. Postupně je žákům dána možnost profilovat studium podle svých studijních zájmů formou volitelných seminářů.
 

Gymnázium Aš je svojí velikostí škola „rodinného typu“ tzn., že se všichni žáci i vyučující osobně navzájem znají. To se kladně projevuje v neformálním přístupu vyučujících k žákům a dobré znalosti jejich osobních problémů. Základním posláním školy je vybavit studenta tak, aby byl schopen dalšího pomaturitního studia, především na vyšších a vysokých školách.
 

Škola stanovila výuku cizích jazyků jako svou prioritu. Jako první cizí jazyk se od primy vyučuje angličtina, od sekundy přibývá jako druhý cizí jazyk němčina. Hodinová dotace obou jazyků je v ŠVP maximálně navýšena, takže žáci jsou schopni složit maturitní zkoušku v kterémkoli z nich. V případě německého jazyka má ašské gymnázium výhodu v tom, že patří mezi školy, jež svým žákům umožňují složení mezinárodně uznávané jazykové zkoušky Das deutsche Sprachdiplom. Další předností školy je její poloha v bezprostředním sousedství SRN. Ašští gymnazisté mají v kvartě možnost strávit šest týdnů na gymnáziu v Selbu a na vyšším stupni se mohou zúčastnit ročního studijního pobytu na gymnáziu v Pegnitz. Partnerské německé školy s gymnáziem rovněž spolupracují v celé řadě projektů nejrůznějšího zaměření.
 

V posledních dvou ročnících si žáci vybírají z nabízených seminářů. Mohou se tak přednostně věnovat předmětům, které
jsou důležité pro jejich další studium. Do každého ročníku je rovněž zařazen týdenní kurz (ekologický, sportovní, estetický
a kurz osobnostního a sociálního rozvoje), na vyšším stupni navíc ještě projektový týden.

Profil po dokončení osmiletého studijního cyklu po oktávě:

 • Absolvent je vybaven takovými znalostmi a předpoklady, aby mohl pokračovat ve studiu na školách vyšších stupňů.
 • Všeobecně zaměřené gymnázium mu poskytne širokou potencionalitu možností dalšího studia a profesní profilace.
 • Je schopen kritického myšlení a je méně náchylný k nejrůznějším formám manipulace. 
 • Dokáže posoudit hodnotu „objektivních“ informací i hodnotu vlastního úsudku a svých osobních zkušeností. Kromě informačního základu si je vědom hodnot kreativních uměleckých dovedností, jejich potenciálu pro osobnostní růst.
 • Má všeobecnou orientaci v moderním světě, dovede získávat informace z různých zdrojů, je schopen odhadnout jejich
  kvalitu. Informace dovede smysluplně třídit a spojovat, nacházet mezi nimi vztahy. Nespokojuje se s jediným možným
  řešením problému, zvažuje různá stanoviska.
 • Ví, že nejsilnějším zdrojem učení je jeho osobní angažovanost. Má respekt k odlišnostem, a to i ke své vlastní, dokáže je ocenit. Je schopen komunikace nejen s lidmi podobného smýšlení, je schopen naslouchat a projevovat empatii. 
 • Zvládá i základní komunikaci verbální i písemnou ve dvou cizích světových jazycích: němčina a angličtina.
 • Je si vědom toho, že žije ve světě vztahů a že jejich kvalita záleží i na něm, na jeho osobním příspěvku k nim. Rozhoduje
  se tak, aby minimalizoval negativní dopady nejen na sebe a své nejbližší okolí, ale i na životní prostředí a celek světa.
 • Dovede reflektovat důsledky svých činů. Dokáže ocenit i hodnotu toho, co nemusí využít ke svému osobnímu prospěchu.
 • Ví, že kvalita lidského života je mnohorozměrná a že orientace na výkon a zisk není jediná možná a žádoucí.

Výňatek z platného ŠVP školy. Celé znění najdete v dokumentech zde.