Charakteristika školy

Gymnázium Aš je menší škola rodinného typu a nachází se téměř ve středu města Aš. Školu tvoří komplex tří propojených budov a jídelny, které jsou umístěny v jednom areálu. Během přestávek se žáci za dohledu učitelů přesouvají a pohybují volně mezi budovami.  Ašské gymnázium je pouze osmileté gymnázium, které v současné době navštěvuje 225 žáků a výuku zajišťuje 22 pedagogů.

Škola stanovila výuku cizích jazyků jako svou prioritu. Jako první cizí jazyk se od primy vyučuje angličtina, od sekundy přibývá jako druhý cizí jazyk němčina. Hodinová dotace obou jazyků je v ŠVP navýšena, takže žáci jsou schopni složit maturitní zkoušku v kterémkoli z nich. V případě německého jazyka má ašské gymnázium výhodu v tom, že patří mezi školy, jež svým žákům umožňují složení mezinárodně uznávané jazykové zkoušky Das deutsche Sprachdiplom. Další předností školy je její poloha v bezprostředním sousedství SRN. Ašští gymnazisté se tedy mohou zapojovat do různých přeshraničních projektů, které škola organizuje podle aktuálních možností.  Případní zájemci z vyššího stupně se mohou přihlásit k ročnímu studijnímu pobytu na gymnáziu v Pegnitz. Všechny třídy v rámci výuky němčiny absolvují jednou za rok jednodenní exkurzi do některého z německých měst ležících poblíž Aše.

V posledních dvou ročnících si žáci vybírají z nabídky volitelných seminářů. Mohou se tak přednostně věnovat předmětům, které jsou důležité pro jejich další studium. Do každého ročníku je rovněž zařazen týdenní kurz (ekologický, sportovní, estetický a kurz osobnostního a sociálního rozvoje), na vyšším stupni navíc ještě projektový týden.

V rámci ŠVP škola rovněž věnuje zvýšenou pozornost environmentálnímu vzdělávání, které je integrováno do většiny předmětů, aby se ekologické myšlení mohlo prolínat všemi oblastmi vzdělávání. Environmentální výchova se podílí na aktivitách zaměřených na získání citlivého, odpovědného a trvale udržitelného vztahu k přírodnímu prostředí. Některé z nich se realizují ve spolupráci s partnerskými organizacemi a školami v Bavorsku a Sasku. Velkou oblibu si získal týdenní ekologický kurz ve středisku Sedmihorky, který absolvují žáci primy. Nově utvořená třída tak společně stráví pět dní mimo školní lavice a kromě prakticky orientovaných aktivit zaměřených na poznání přírody se žáci navzájem lépe poznají.

Dalším nadstandardním prvkem je zařazení předmětu Dramatická výchova do ŠVP. Vyučuje se v primě a sekundě a nejmladším žákům nabízí nejrůznější kreativní činnosti, na něž ve výukových předmětech často nezbývá prostor ani čas. Mnoho žáků později navštěvuje kurzy Dramatické výchovy, které pořádá ZUŠ Roberta Schumanna v Aši. Řada z nich se díky tomu aktivně podílí na kulturním dění ve městě, např. během každoročního kulturně divadelního festivalu Ašlerky.

Škola má pro výuku k dispozici kromě kmenových tříd také odborné učebny – učebna biologie, učebna fyziky, učebna zeměpisu, učebna chemie, chemická laboratoř,  laboratoř fyziky, učebnu pro výuku IVT, tři jazykové laboratoře, učebna hudební výchovy, dramatické výchovy, výtvarné výchovy. Počítačová síť školy je 24 hodin denně připojena k internetu a téměř všechny učebny jsou vybaveny dataprojektory. Ve škole je dále knihovna, vlastní tělocvična a  moderní výdejna jídel. Dále má poměrně velkou zahradu, která slouží k relaxaci žáků za příznivého počasí.  

Šatna školy
ucebna2
Gymnázium Aš
prostory-skoly
Školní zahrada
Fotbálek
Učebna fyziky
Učebna biologie
Učebna jazyků a IVT
Jazyková učebna
Učebna IVT
Laboratoř chemie
tělocvična sklad