Ochrana osobních údajů

Kontakt na pověřence: Martin Rais
E-mail: gdpr@kr-karlovarsky.cz, tel: 354 222 193

Informace o ochraně osobních údajů

V souvislosti s přijetím Všeobecného nařízení EU o ochraně osobních údajů, které se s účinností od 25. května 2018 bude vztahovat na zpracování Vašich osobních údajů ze strany Gymnázium Aš, příspěvková organizace, se sídlem Hlavní 106, 352 01 Aš, Karlovy Vary, IČ 47723416, Vám níže poskytujeme shrnutí základních informací o zpracovávání a ochraně Vašich osobních údajů ze strany základní školy, ve vztahu ke kterým je základní škola v pozici správce.

Základní škola jmenovala pověřence pro ochranu osobních údajů. Kontaktní údaje pověřence: Martin Rais
E-mail: gdpr@kr-karlovarsky.cz
Tel.: 354 222 193
Adresa:
Pověřenec pro ochranu osobních údajů
Gymnázium Aš, příspěvková organizace, se sídlem Hlavní 106, 352 01 Aš,  okres Karlovy Vary

Jaké osobní údaje zpracováváme a jak je získáváme?

Osobní údaje, které o Vás a Vašich dětech v průběhu vzdělávání zpracováváme, jsou zejména: jméno a příjmení, adresa trvalého pobytu, adresa přechodného pobytu, rodné číslo, datum narození, státní občanství, předchozí působiště nově přijatého dítěte / žáka / studenta, druh a resortní identifikátor školy, v níž se dítě / žák / student vzdělával před přijetím do organizace, jméno a příjmení, titul zákonného zástupce, adresa trvalého bydliště zákonného zástupce, telefonní číslo zákonného zástupce, e-mailová adresa zákonného zástupce, kód specifické potřeby učení, informace o individuálním studijním plánu, pedagogická podpora, fotografie, audio a videozáznam, informace o zvláštním stravovacím režimu, číslo bankovního účtu, zdravotní omezení s ohledem na typ vykonávané mimoškolní činnosti, alergie, jméno a příjmení, titul zákonného zástupce oprávněného dítě / žáka / studenta vyzvedávat, případně jiné osoby s tímto oprávněním. Tyto údaje jsou nutné v souvislosti se vzděláváním Vašeho dítěte v této základní školy, s jeho stravováním, pobytu ve školní družině a účastí na mimoškolních a zájmových akcích. Osobní údaje získáváme přímo od Vás nebo vznikají v průběhu vzdělávání Vašeho dítěte v této základní škole.

Jak Vaše osobní údaje využíváme?

Vaše osobní údaje využíváme zejména:

 • pro vedení povinné dokumentace školy;
 • pro vedení povinné dokumentace školského zařízení;
 • pro vedení účetnictví;
 • pro prezentaci školy.

Vaše osobní údaje uchováváme jen dokud trvá některý z výše uvedených účelů zpracování nebo zákonná povinnosti uchovávání dokladů (školský zákon, zákon o archivnictví, zákon o účetnictví)

Právní základ zpracování Vašich osobních údajů

Právní základ, který nám umožňuje zpracovávat Vaše osobní údaje, závisí na účelu, pro který dané osobní údaje zpracováváme. Vaše osobní údaje tedy v konkrétním případě můžeme zpracovávat, protože:

 • je to nezbytné pro účely vzdělávání (školský zákon);
 • je to oprávněný zájem školy (prezentace školy)
 • zpracování je na základě Vašeho souhlasu;

Komu poskytujeme Vaše osobní údaje?

Vaše osobní údaje můžeme poskytnout:

 • orgánům, kterým máme povinnost poskytovat osobní údaje, policie a jiných orgánů dohledu, soudů a orgánů činných v trestním řízení;
 • poskytovateli, který nám poskytuje služby související se školní matrikou nebo s programem pro stravování.

Jaká jsou Vaše práva?

V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte: 

 • právo na jasné, transparentní a srozumitelné informace o tom, jak používáme Vaše osobní údaje a jaká jsou Vaše práva (k tomu slouží i tento dokument); 
 • právo na přístup k osobním údajům a poskytnutí dalších informací souvisejících s jejich zpracováním ze strany základní školy;
 •  právo na opravu nesprávných a neúplných osobních údajů;
 •  právo na vymazání Vašich osobních údajů, především pokud (a) již nejsou dále potřebné pro další zpracování; (b) jste odvolali svůj souhlas k jejich zpracování; (c) jste oprávněně namítali vůči jejich zpracování; (d) byly zpracovány nezákonně; nebo (e) musejí být vymazány podle právních předpisů; 
 • právo na omezení zpracování Vašich osobních údajů, pokud (a) napadnete správnost osobních údajů po dobu, dokud neověříme jejich správnost; (b) zpracování je protizákonné; (c) je už nepotřebujeme, ale údaje potřebujete Vy pro účely uplatnění Vašich právních nároků nebo (d) namítáte proti jejich zpracování po dobu, dokud neověříme, zda naše oprávněné důvody převažují nad Vašimi zájmy; 
 • právo podat námitky proti zpracovávání Vašich osobních údajů v případě, že je zpracováváme pro účely našich oprávněných zájmů; 
 • právo získat své osobní údaje a přenést je k jinému poskytovateli služeb; 
 • právo podat stížnost na Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7; www.uoou.cz

Jak chráníme Vaše osobní údaje?

Pro zajištění bezpečnosti a důvěrnosti Vašich osobních údajů, která je pro nás mimořádně důležitá, využíváme technická a organizační opatření zejména na ochranu před neoprávněným přístupem k údajům a jejich zneužitím, zajištění bezpečnosti našich IT systémů i obnovu dat v případě incidentu. Všechna opatření pravidelně vyhodnocujeme a aktualizujeme.

Potřebujete další pomoc?

Pokud máte otázky ohledně zpracování Vašich osobních údajů nebo potřebujete jakoukoliv jinou související pomoc, obraťte se prosím na odpovědnou osobu základní školy pro oblast ochrany osobních údajů, a to telefonicky na tel.: +420 354 222 193, elektronicky na adrese gdpr@kr-karlovarsky.cz nebo písemně na výše uvedené adrese.